Privacyverklaring

Beleid
Het Gemeentearchief Weert verwerkt persoonsgegevens om zijn wettelijke taken uit te voeren. U heeft als bezoeker het recht om te weten hoe wij met deze gegevens omgaan.
Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over uw gebruik van onze diensten hebben verzameld, behoudens het delen van werk zoals bedoeld in Creative Commons.
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking.

Wij houden ons aan de richtlijnen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent dat wij:

- Aangeven waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken
- Om toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken
- Niet meer persoonsgegevens gebruiken dan nodig
- Toegang tot persoonsgegevens beperken
- Persoonsgegevens beveiligen

Gebruik persoonsgegevens
Door onze website te bezoeken, laat u gegevens achter. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegeven die via het aanvraagformulier door u aan ons worden verstrekt. Bij het doorgeven van deze gegevens wordt toestemming gevraagd om deze gegevens te mogen verwerken. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Website - Webbeheer
Wij nemen webhostingsdiensten af via Combell en DEVENTIT. Deze domeinen verwerken namens ons  persoonsgegevens maar gebruiken uw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze webhostdiensten metagegevens verzamelen over het gebruik van onze diensten. Deze metagegevens bevatten geen persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen ten te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld.
De bewaartermijn om u te kunnen informeren en uw vragen te kunnen beantwoorden bedraagt twaalf maand.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage of verwijderen van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens via de mail sturen naar of stuur een brief naar Gemeentearchief Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Wij wijzen u erop dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: ‘De Autoriteit Persoonsgegevens’. Dat kan via de link:

Autoriteit Persoonsgegevens

Beveiliging persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij nemen de volgende beveiligingsmaatregelen

- toegangscontrole door middel van wachtwoorden
- doelgebonden toegangsbeperkingen
- controle op toegekende bevoegdheden
- verwerkingsafspraken met partijen die websoftware en hosting verzorgen

Indien u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derde partijen verstrekken, indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijke verplicht is.

Websites van derden
Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

Wijzigingen
Wij behoudens ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd en oude versie houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.