Kijken en kopen

Gemeentearchief Weert
oud- Administratief Archief Weert inv. nr. 2745 

Affiche eerste paardenmarkt 27 september 1563
Paarden zijn het vervoermiddel bij uitstek tot de automobiel met meer paardenkrachten begin 20ste eeuw zijn intrede neemt. Paarden waren voor het vervoer én de oorlogvoering van zeer groot belang en werden op grote schaal verhandeld.
Om die reden gaf de heer van Weert, Philips de Montmorency, de stad op 27 september 1563 het recht ieder jaar drie paardenmarkten te houden. Op dit affiche werd bovendien in 1661 bijgeschreven dat het bestuur van Weert een ´silveren roscamp´ uitlooft aan degene die de schoonste paarden op de markt bracht.
Nog steeds is er jaarlijks op de eerste zaterdag na 12 maart een paardenmarkt in de binnenstad. De paardenmarkt in Weert is een jaarlijkse publiekstrekker.
 

Tekst van affiche eerste paardenmarkt

Wy Scoltis Broghemeesteren Scepen-
en ende Raet der Stadt Weert, doen condt eenen yeghelijcken,
hoe dat onsen genadighe, Heer, Heer Philips van Monorancy,
Grave tzo Horn, Heere tzo Weert, Altena, Nivel, Cortessum,
Boeckholt en de Broeghell, Erffvoecht des Lants van Toer, Rid-
der van den gulden Vlies,  ende Admirael van der Zee etc. Der
Stad Weert gheghondt ghegheven heeft drye vrye Peerde-
mercten t’ siaers. Waeraf die eerste aangaen ende ghehouden sal
worden des donderdaechs ende des vrijdaechs voor Papen va-
stelavont , nu van Dato des briefs toecomende, ende die tweede
merct sal ghehouden worden den tweeden dach voor Petri et Pauli Apostolorum in Junio. Die
derde sal gehouden worden des vrijdaechs ende t’ saterdaechs  na Greuinghen (= hoogstwaarschijnlijk Gronau) merckt ligghen-
de in Westphalen. In welcken voorschreven drye vrye Peerdemercten  onse ghenadighde Heer
gheeft een yeghelijcken vrij vast gheleyde, twee dagen voor ende twee dagen nae, in ende af te
comen, te verkeeren, te volbrenghen haer coopmanschap, te hantieren na beste ghelegent
heijt. Alsoo dat niemandt daer af derselver aen lijf ofte goeden sal moghen arresteren ofte ver-
hinderen. Beheltelijck die eenichsints teghens sijnder ghenaden oft te sijner genaden hoocheydt
misdaen hebben.  Ende alle saecken die ghevallen sullen, het sy van den schulden, twist oft kijvagie die
op dese vrye Peerdemercten vallen, sullen salmen  onverthogen richten ghelijckmen op alle mercten
en Jaermercten inder stadt Weert ghebruyckt. Des in oorkonde ende ghetuychghenisse der
waerheijt hebben wij onse stadt Weert  secreet seghel beneden op spatium doen drucken den seven en twintichsten dach Septembris.

Anno M.D.L. XIII (=1563).

Geschreven tekst onder privilege van paardenmarkt te Weert:

Regel
1      “Ende opdat een Ieder ennimeert woorde de peerdtmerckten
2      met goede peerden te versien, soo woort bij scholtis, borgemr.
3      ende schepenen gelooft eenen silveren roscamp aenden geenen
4      die de beste en (de) schoonste peerden ter merckt sal
5      hebben gebracht, Actum den 13 Juny 1661
6      Ter ord(inan)tie van de selve
7      M(artinus] Pitten [secretaris]”

Bron:
Gemeentearchief Weert
oud- Administratief Archief Weert inv. nr. 2745

De Maasgouw : weekblad voor Limburgsche geschiedenis, taal- en
letterkunde 2 (1880) 250.