De krijgsontwikkelingen in 1579 en 1585 in Weert

Kaart van Weert door Jacob van Deventer, ca. 1540-1575
GAW Beelddocumenten A-6258

Weert blijft een speelbal tussen de Staatse legers onder leiding van Willem van Oranje en de Spaanse legers geleid door de Hertog van Parma.
Wat de gevolgen zijn voor de bevolking van de stad staat onder meer beschreven in de documenten in het Oud Administratief Archief Weert.

In de eerste decennia van de Nederlandse Opstand tegen Spanje heeft Weert veel te lijden gehad van het krijgsgeweld.
Op 27 augustus 1572 veroverde Willem van Oranje de stad. Na twee maanden keerden de Spanjaarden terug. Enkele jaren later zijn de rollen weer omgedraaid.
Door de extra belastingheffingen en de kosten van de inkwartieringen van soldaten raakt Weert diep in de schulden.
Geldleningen moeten uitkomst bieden.

 

Jakub Hannibal I. z Hohenemsu
Creative Commons

Op 13 februari 1579 neemt kolonel Hannibal van Hohenems namens de Spaanse veldheer, de hertog van Parma, Weert na de nodige schermutselingen in. Parma is de beruchte veldheer van Koning Philips II van Spanje. Hohenems laat de militairen die het kasteel hebben bezet, aan de kruisvensters opgehangen. Een paar dagen later, op 17 februari, worden de zestien lijken uit de gracht van het kasteel gevist en op last van de burgemeesters begraven.

Op 18 december 1585 arriveren 26 gewonde soldaten van het Spaanse Regiment van Don Francisco Bovadilla in Weert. De voeten van de aanvoerder zijn bevroren in de Bommelerwaard. Ook zijn manschappen zijn deels gewond. De doden die zijn meegevoerd en de soldaten die alsnog in Weert aan hun verwondingen zijn bezweken, krijgen een graf. Het regiment verblijft een aantal dagen in de stad en de soldaten worden door de inwoners in huis genomen of ze verblijven in de diverse herbergen. Ze krijgen maaltijden en ook worden hun wonden zo goed en zo kwaad het kan verzorgd.
De kosten van inwoning, maaltijden en verpleging komen ten laste van de stad en zijn in de burgemeestersrekeningen van 1585/1586 opgenomen.

Het Regiment van Don Francisco Bovadilla wiens(!) voeten inden Bommelerwerd bevroesen waeren, hebbe die selve moeten logeren in Joncker Otto huijs, unde aldaer onderhald gedaen vijff daegen, Ideren des daegs drij str. gegeven, facit 19 gulden 10 str. Item vijff karren turffs, costen zees gulden zeesthien str. 

Item den corporael gedaen een bedde
( een soort dekbed) met een sargie (een deken) Cost dat bedde drij gulden unde die sargie 30 str., facit vier gulden 10 str.

Noch betaelt aen Wilhmen van Ghoor daer die reste vande souldaeten op laeghen voor stroij twee gulden

Noch un gecofft pot, pan en de ander vuelenwerck
(verg. Oelemarkt) voor 20 str. Gecofft van Bernardt Draettreckers unde anderen seeker lijwaet om der sieke souldate voeten te verbinden voor drij gulden

Item Mr. Jan Lemmens
(chirurgijn) heefft gehaelt tot Kersten Ketelers (waard in herberg in de Croon in de Molenstraat, gehuwd met Sevet Verstraelen) ende Jan Reijnen voor 3 gulden en 12 str.win (wijn) om der krancken voeten te stoven (een warm ontsmettend voetenbad ?)

Noch denselven Lemmens voirschr. voor sinen loon 7 gulden 4 str. Item die naegebueren int Morgatt hebben tot Lisken Doggen op de begraevenisse van ettelicke gestorven Spaignaerden verdroncken in all drij gulden Noch hebben die voirschr. Crancken op dese vijff daeghen in kerssen (kaarsen) verbrant onderhalff pont, costen 12 str.

Item van dese crancke souldaeten heefft Sillen Karis soen vier gevuert tot Maeseijck, hem daeraff betaelt drij gulden.
Maeckt tzamen dat dese souldaeten cranck der stadt gecost hebben vier ende vijffticht gulden vier str. ergo Liiii gul. iiii str

Op 21 december sin gecoomen een Medecin
(een medisch doctor) met ettelicke Spainsche souldaeten om die voirschreven krancken te visiteren ende gelogeert In den Sterre (op de markt), hebben verteert zeesthien gulden

Jacques Verstraelen (1934 – 2017)
 

Bron

Gepubliceerd woensdag 20 juli 2022 VIA Weert rubriek Van nul tot nu