Over ons

Weert en Stramproy, onbekend jaartal
GAW ALB.80.15

Een groot deel van de geschiedenis  is onder het oppervlak begraven. Zoals omschreven in de Erfgoedwet wordt daarom zorgvuldig met archeologie omgegaan.

De regio Weert - Nederweert (het zogenoemde Eiland van Weert) is één van de zes archeologische aandachtsgebieden in de provincie Limburg. In die regio zijn drie archeologische rijksmonumenten.
Het grootste urnenveld van Noordwest - Europa op de Boshoverheide is daarvan het bekendste en stamt uit de Urnenveldenperiode 1000 - 400 v. Chr.
Het tweede archeologische rijksmonument is de Romeinsebrug over de Tungelroyse beek, welke dateert omstreeks het begin van de jaartelling (20 v. Chr. – 20 n. Chr.) Het derde de Steentijdvindplaats Mildert (9.000 v. Chr.) ligt op Nederweerter grondgebied, en blijft derhalve op deze website buiten beschouwing.

Website

In deze website vindt u onder de button Archeologische gebieden het overzicht van de negentien archeologische gebieden, waar binnen momenteel in Weert archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Per gebied staat een overzicht van de meest belangrijke informatie, de onderzoeken, vondsten en de actuele stand van zaken. Deze informatie wordt zo nodig bijgewerkt.
Regelmatig worden publieksactiviteiten georganiseerd. Lees er meer over via de button Activiteiten

Archeofietsroute en archeorouteapp

De geschiedenis van Weert wordt ‘tot leven’ gewekt met de Archeoroute Limburg. Dit is een parelketting van archeologische speerpunten door heel Limburg. Deze vindplaatsen worden gemarkeerd met een roestige speer, of een tegel. Met behulp van een geschikte smartphone wordt ter plekke het archeologische verhaal verteld.

Bekijk alle Archeospeerpunten aan de hand van de Archeofietsroute Weert.

 

Nota Archeologiebeleid Weert en Nederweert

Omdat de archeologische gebieden in de regio Weert-Nederweert onderdeel uitmaken van het provinciaal aandachtsgebied “Eiland van Weert” , is medio 2010 een archeologische beleidsnota in samenwerking met de gemeente Nederweert vastgesteld
Mede als gevolg van de gewijzigde wet- en regelgeving is de betreffende nota in 2017 bijgewerkt en in september 2018 herijkt. Daarbij is tevens de archeologische beleidskaart bijgewerkt.
Beide nota's en de beleidskaart kunt u onderstaand downloaden.

Nota Archeologiebeleid gemeenten Weert en Nederweert 2010

Nota update beleidskaart archeologie gemeenten Weert - Nederweert 2017

Archeologische beleidskaart 2018

Uitvoering

Bij het verlenen van omgevingsvergunningen en in alle bestemmingsplannen wordt archeologie opgenomen in de cultuurhistorische paragraaf.
Uitgangspunt van de Erfgoedwet is dat het archeologisch bodemarchief zoveel mogelijk in de bodem (in situ) behouden moet worden. Als dit niet mogelijk of wenselijk is, dan is het noodzakelijk dat voorafgaand aan alle grondverstorende activiteiten (ondergrondse sanering, slopen, graven, heien en dergelijke) wordt vastgesteld of er ter plaatse archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn. Daarbij is in de wet bepaald dat “de verstoorder betaalt”.
Dit houdt in dat initiatiefnemers voorafgaand aan de grondverstorende activiteiten, door archeologisch (voor)onderzoek moeten aantonen dat als gevolg van hun handelen geen archeologische waarden ongezien worden vernietigd.

Onderzoeksrichtlijnen

Als er een archeologisch onderzoek uitgevoerd dient te worden, dan zijn de richtlijnen, een onderzoeks-sjabloon en een toelichting beschikbaar die u onderstaand kunt downloaden.

Richtlijnen voor archeologisch onderzoek

Sjabloon Programma van Eisen proefsleuven

Toelichting Programma van Eisen proefsleuven

Waard om te lezen

Beleidsprogramma Archeologie 2020 - 2023 provincie Limburg

Contact

Wim Truyen
foto Irene van Well

Beleidsmedewerker archeologie
drs. Wim Truyen
(0495) 57 54 67
E-mail: Wim Truyen

Postadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Bezoekadres: Wilhelminasingel 101 Weert